תקנון מבצע  8% הנחה ללקוחות מחדשים חנוכה 2020

וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ (בשיקום) (להלן: "וול סטריט")

השתתפות במבצע כמוה כהסכמה לתקנון זה

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

 • "ההטבה ו/או מבצע" – 8% הנחה ברכישת קורס באתר האינטרנט של החברה ללקוחות קיימים שמעוניינים לחדש את החוזה באמצעות קוד קופון שנמסר לתלמיד על-ידי אחד ממורי וול סטריט.
 • "מעניק ההטבה " – וול סטריט ו/או מי מטעמה.
 • "תקופת ההטבה" – ההטבה תינתן לזכאי/ים (כהגדרת מונח זה, להלן) אשר רכשו קורס כהגדרתו להלן החל מיום 10/12/2020ועד ליום 18/12/2020 או עד למועד מאוחר יותר, לפי קביעת החברה.
 • "קורס/ים" –קורסי החברה ללימוד אנגלית במערכת הלמידה של וול סטריט המכונה NSE באורכים הבאים: חודש אחד, שלושה חודשים, ששה חודשים, תשעה חודשים ושניים עשר חודשים.  
 • "זכאי" – אדם פרטי העומד בתנאים הבאים, במצטבר: (1) הזכאי נמנה בטרם מימוש ההטבה על לקוחותיה של וול סטריט (כהגדרתה לעיל) ו- (2) הזכאי נמנה על 80 הנרשמים הראשונים לקורס במסגרת ההטבה על-פי רישומי וול סטריט ובהתאם לאמור בתקנון זה.
 1. פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 2. אחריות
  • מעניק ההטבה לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע נשוא ההטבה (להלן: "התקלות"). המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד מעניק ההטבה, ומעניק ההטבה לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב התקלות.
  • זכאי שבחר להשתתף במבצע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד מעניק ההטבה ו/או כל מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, למבצע.
  • רישומי וול סטריט ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
  • ביטולים יהיו בהתאם למדיניות וול סטריט ובהתאם להוראות כל דין.
 3. כללי
  • המדובר במבצע בדבר הטבה שתוענק על-פי ההגדרות להלן, והמיועדת לכל מי שנמנה על הגדרת "זכאי".
  • ידוע לזכאים כי בעצם רכישת קורס המשתתף במבצע, יש משום הסכמת הזכאי לתנאי תקנון זה.
  • מובהר, כי טרם מתן ההטבה לא ניתנה בשנה האחרונה הנחה של 8% לתלמידים פעילים מחדשים במעמד רכישת הקורס באתר האינטרנט של החברה והמדובר בהטבה לתקופה מוגדרת.
  • מעניק ההטבה שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או תקנון זה ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ו/או תקופות אחרות הקבועות בתקנון זה ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא יפרסם על-כך הודעה מתאימה. כל זכאי מוותר על כל טענה בנוגע לפעולות כאמור של מעניק ההטבה ו/או מי מטעמו.
  • כל הודעה ביחס למבצע ו/או להטבה יכולה ותועבר באמצעות פרסום באתר האינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.
  • כתובתו של מעניק ההטבה לצורך שאלות ו/או הבהרות: וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ (בשיקום) – קומה 3 מרכז עזריאלי, דרך בגין 132 תל-אביב.
  • ניתן יהיה לראות עותק של התקנון בלחיצה על הקישור המתאים באתר האינטרנט ו/או במשרדי מעניק ההטבה.
 4. ההטבה – מימוש
  • במסגרת המבצע, תוענק ההטבה לזכאי (כהגדרת מונח זה לעיל) אשר נרשם לקורס (כהגדרת מונח זה לעיל) באמצעות נציגי מעניק ההטבה, וביקש להשתתף במבצע;
  • בעת רישום לקורס תוך מימוש ההטבה, לא יינתן כפל מבצעים ו/או הטבות אחרות ו/או הנחות נוספות אלא אם צוין אחרת במפורש (למעט הנחות הניתנות דרך כרטיס האשראי במעמד החיוב) והזכאי יהיה רשאי לבחור האם לממש את ההטבה או להירשם תוך מימוש מבצע או הטבה אחרים.
  • ההטבה תהיה ניתנת למימוש בעת רישום לקורסים כהגדרתם לעיל.
  • מעניק ההטבה יהא רשאי לשנות את ההטבה ו/או אופן ומועד מימושם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה. לא ניתן להמיר את ההטבה לכסף ו/או לשווה כסף ולא יינתן החזר כספי ו/או שווה כסף במקרה של אי מימוש ההטבה.
  • הזכאי יוכל לממש את ההטבה ובלבד שעמד בהוראות כללי תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר כי כתנאי לקבלת ההטבה, יהיה על הזכאי, לאמת את פרטיו על-ידי הצגת אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר) לשביעות רצון מעניק ההטבה, לחתום על הצהרה מטעמו כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה ו/או הדין, וכי אם יתברר אחרת, הוא ישיב את ההטבה בחזרה על דרך השלמת סכום ההטבה בעבור הקורס אליו נרשם, וזאת מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות של מעניק ההטבה על פי כל דין.
  • על תקנון זה ו/או על המבצע ו/או על ההטבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת בין הצדדים המעורבים במסגרת זו תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

בהצלחה!

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן