מדיניות פרטיות וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ
 1. חברת וו. אס. אי וול סטריט ישראל בע"מ, (להלן: "החברה" או "חברתנו"), נותנת שירותי לימודי אנגלית בשיטות לימוד שונות, חלקן פרונטאליות וחלקן מקוונות באמצעות תוכנות מולטימדיה (להלן: "השירותים"). החברה מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה ופרטים אחרים המתעניינים בשירותיה (להלן: "המשתמשים") ופועלת בהתאם למדיניות פרטיות שקופה המפורטת במסמך זה.
 2. מדיניות פרטיות זו נועדה להבהיר כיצד ומתי אוספת החברה מידע, משתמשת בו ומשתפת את המידע שמגיע לרשותה. החברה תהא רשאית לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 3. הגישה והשימוש באתר החברה ו/או קבלת שירותים מהחברה יעשו בכפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות המפורטים במסמך זה ובכפוף להסכמים האחרים בין המשתמש לחברה.
 4. האמור במדיניות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

המידע שהחברה אוספת

5. במהלך פעילותה, אוספת החברה מידע על המשתמשים לצורך פעילותה ומתן השירותים. המידע הנאסף עשוי לכלול מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), ובהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 (להלן: "התקנות"). כך למשל, אוספת החברה מידע על שיחות שמתבצעות עם המשתמשים  במוקדי השירות והמכירות השונים, מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילות המשתמשים באתר האינטרנט של החברה ובכלל זה מידע הנאסף אודות המשתמשים במהלך השימוש באתר (לפרטים אודות האיסוף של מידע באמצעות האתר והשימוש בו על ידי החברה ראה את מדיניות הפרטיות של האתר); מידע הנאסף בעת ההרשמה לשירותי החברה,  הכולל שם פרטי, פרטי קשר, פרטי אמצעי תשלום, רמה באנגלית; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, כגון מרשויות,  מחברות אחרות, וכן מידע שעשוי לסייע לחברה ממקורות כגון מאגרי מידע אחרים, מידע המפורסם ברשת האינטרנט, הכול בהתאם להוראות כל דין. כמו כן נאסף מידע שנמסר על ידי המשתמשים ממועד ההתעניינות ברכישת השירותים המוצעים על ידי החברה (כגון השירות בו המשתמש התעניין, שמו, פרטי הקשר שלו ועיר המגורים שלו) ובכל מהלך מתן השירותים על ידה. כך למשל אוספת החברה מידע על אודות מהלך הלימודים של המשתמשים, ההישגים,הנוכחות, תדירות השימוש בשירותים, ועוד.

כיצד נאסף המידע?

 1. המידע נאסף באמצעות פרטים שהמשתמש מספק בעת הרשמתו לקבלת השירותים או התעניינותו בהם וכן במהלך מתן השירותים על ידי החברה.
 2. כמו כן, המידע נאסף בדרכים נוספות בעת שימוש באמצעים המקוונים ללימודים (לרבות, אך לא רק, בעת השימוש באתר ובספרים הדיגיטאליים של החברה), בעת הזנת ציונים ונוכחות, דואר בהודעות דואר אלקטרוני שהמשתמש שולח לחברה, בעת ניהול שיחות וכיו"ב. המידע הנאסף בדרכים כאמור עשוי להיות מקושר לנתונים אשר נאספים על המשתמש בדרכים אחרות.
 3. המשתמש מאשר בזאת כי הינו מודע לכך שלא חלה עליו חובה מכוח חוק למסור את המידע האישי שהתבקש ממנו לחברה וכי מסירת המידע האמור תלויה ברצונו ובהסכמתו. עם זאת, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, החברה תהא רשאית שלא לספק השירותים, או חלק מהם.
  מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר
 4. כאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, אזי החברה מקבלת ומתעדת באופן אוטומטי וסטטיסטי מידע אודות הגלישה של המשתמש באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפה, השירותים וההצעות שעניינו אותו, פרסומות אותן קרא וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע (cookies) על המשתמש. באמצעות היישומים הצוברים מידע (cookies), יכולה החברה, בין היתר, לזהות את הדפדפן של המשתמש באופן ייחודי, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש אותו מבצע המשתמש בין השאר כדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות.
 5. רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו יישומים הצוברים מידע, אולם באפשרות המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שיסרב לכל היישומים או יציין מתי נשלח יישום כזה. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי במצב של נטרול היישומים.

היכן נשמר המידע?

 1. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה. בנוסף, הנתונים שהמשתמש ימסור יישמרו ויאוחסנו במערכות החברה או בוול סטריט העולמית וכן אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ו/או מופעלים על ידי צדדים שלישיים. במקרים אלה, פועלת החברה לפי הוראות הדין החל עליה בנוגע להעברת מידע לספקים במיקור חוץ, או למדינה אחרת.

מהם השימושים שנעשים במידע?

 1. חברתנו לא תעשה שימוש אחר במידע שהתקבל על אודות המשתמשים למעט השימוש שעבורו נמסר המידע מלכתחילה ולצורך מתן שירות ולכל מטרה אחרת המפורטת להלן, וכן לשם תפעול תקין של פעילותה.
  • המידע עשוי להישמר גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. השימושים במידע נעשים למטרות ולצרכים הבאים: מתן השירות ללקוחות במסגרת הלימודים בחברה, הליך ההכשרה ו/או הלימודים ו/או\ הישגים במהלך הלימודים;
  • התאמת השירותים ו/או המוצרים של החברה לצרכי והעדפות המשתמש;
  • שיפור והעשרת השירותים המוצעים על ידי החברה;
  • פיקוח על התנהלות הלימודים והשיעורים ומתן השירותים וכן על המורים;
  • מעקב נוכחות ניהול עסקי החברה (גבייה, תשלומים וכיו"ב) ויחסי לקוחות (פניות, הודעות וכיו"ב);
  • לטובת מתן השירותים השונים באתר, לשיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים בו, שינויים או ביטולם וכן לצורך התפעול השוטף וניהול האתר;
  • ציות לחוק, לצווים שיפוטיים ולדרישות אחרות מרשויות ציבוריות;
  • הגנה על העסקים והאינטרסים של החברה, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם אכיפה והגנה על זכויות החברה או בקשר עם כל חקירה או הליך ליישוב סכסוכים, בין אם ניזום על-ידי החברה או נגדה;
  • בכפוף לקבלת הסכמת המשתמשים לכך, החברה תשתמש בפרטים שמסרו המשתמשים לצורך משלוח עדכונים, פרסומים והצעות שונות עבורם באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים או בדרך אחרת. חלק מהפניות עשויות להיות פניות אישיות על פי השתייכות המשתמש לקבוצת משתמשים שנקבעה לפי אפיון אחד או יותר. באפשרות המשתמש להודיע בכל עת כי אין ברצונו להמשיך ולקבל פרסומים והצעות אלו;
  • וול סטריט תשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת כי אין ברצונך להמשיך ולקבל פרסומים והצעות אלו.

העברת מידע לגורמים נוספים

 1. חברתנו עשויה לתת גישה לספקי שירותים במיקור חוץ לצורך שירותי אחסון, גיבוי ומחשוב או לעשות שימוש באמצעי תקשורת או טכנולוגיה שאינם שייכים לחברתנו. כמו כן, החברה עושה שימוש בשירותים נוספים אשר תומכים במתן השירותים למשתמשים ולניהול השוטף של עסקיה, כגון שירותי יועצי משפטיים, רואי חשבון, גבייה, פיתוח עסקי ועוד. במקרים כאלה, פועלת חברתנו בהתאם לדרישות הדין ומחייבת את אותם ספקים לעמוד גם כן בדרישות לאבטחת המידע המתחייבות מעצם העניין.
 2. כמו כן, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו;
  • במקרה של אי פרעון תשלומים על ידי המשתמש, לצורך נקיטה בהליכי גבייה והליכים משפטיים;
  • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של החברה;
  • אם המשתמש יבצע או ינסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו;
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לגורם אחר או אם החברה תפתח בהליך שך פשיטת רגל או של חדלות פרעון – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, או לכל תאגיד קשור עם החברה (כגון חברה בת במידה ורלוונטי) ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברה כאמור יידרש מקבל המידע לעשות בו שימוש רק בקשר עם העסקה אם עם המטרות המצוינות לעיל;
  • אם הדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם האתר, סליקת אשראי, אחסנה בחוות שרתים ועוד.
  • בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שהחברה תעשה כן, היא תוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם באופן אישי.
 3. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברה לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

וול סטריט העולמית

 1. בהיותה של חברתנו בעל זיכיון להפעלת קורסי וול סטריט, שהינם בבעלות חברת וול סטריט העולמית, במהלך הקורס וגם לאחריו הינך עושה שימוש בשירותי חברת וול סטריט העולמית, המופעלת על ידי חברת WSE HONG KONG LIMITED. הנתונים אשר יאספו על ידי החברה כמפורט במדיניות פרטיות זו יימסרו גם לחברת וול סטריט העולמית, אשר תעשה בהם שימוש בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות שלה שהינה נפרדת ממדיניות פרטיות זו. באפשרותך ללמוד ולקבל פרטים נוספים בקשר למדיניות הפרטיות האמורה בקישור הבא

https://www.wallstreetenglish.com/privacy-policy-training/

אבטחת מידע

 1. חברתנו פועלת לאבטחת המידע המוחזק אצלה בהתאם להוראות החוק והתקנות. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות עיון במידע ובקשה להסרת מידע

 1. יש למשתמש זכות לבקש לעיין במידע האישי אודותיו המוחזק ע"י החברה, המשתמש מוזמן להפנות הבקשה לכתובתcsc@wsi.co.ilאם עיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי המשתמש לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 2. יש למשתמש זכות לבקש להסיר את פרטיו ממאגר מידע המצוי בבעלות החברה והמשמש לצרכי דיוור ישיר או לצרכי שירותי דיוור ישיר כמשמעותם בחוק. לצורך כך, יש לשלוח בכתב לכתובתנו המצוינת בהסכם ההתקשרות לעיל בכתב או לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה csc@wsi.co.il

הפנייה לשירותים השייכים לצדדים שלישיים

20. מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על שירותים המוצעים באתר על-ידי צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת אשר לחברה אין כל שליטה עליהן והיא אינה נוטלת כל אחריות בגינן.
  הסכמה
21. באישורך תנאי השימוש לאתר ולשירותים (ובכלל זה מדיניות זו) אתה מסכים כי כל הפרטים שתמסור ו/או הנובעים  מפעילותך באתר ומקבלת השירותים של החברה, יאגרו במאגרי המידע של החברה כאמור וכי החברה תעשה בו שימוש במפורט במדיניות פרטיות זו, ואתה מוותר על כל טענה אשר עשויה להיות לך בקשר עם איסוף המידע כאמור.