כללי

 1. אתר לרכישת קורסים בכתובת  https://www.wallstreet-english.co.il (להלן: “הפורטל”) מופעל ומנוהל על ידי אומיאת בע”מ, הזכיינית הבלעדית של חברת  Wall Street English העולמית (להלן: “וול סטריט” או “בעל האתר״)
 2. באתר זה ניתן לרכוש קורסים שונים ללימוד אנגלית שעורכת וול סטריט, הכל לפי בחירת המזמין.
 3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין וול סטריט לבין המזמין קורס באתר עבור עצמו ו/או עבור בנו ו/או בתו ו/או קטין אשר שהוא נציגו על-פי דין (להלן: “המזמין”) וכן יחול על המשתמש עבורו הוזמן הקורס על-אף היותו קטין, בכפוף לאישור ההורה ו/או הנציג המזמין (להלן: “המשתמש״).
 4. תקנון זה יחול על הרוכשים ו/או המשתמשים באתר, בכל כתובת בה יופעל.
 5. המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד וול סטריט ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המסורות לו בהתאם לתקנון זה.
 6. המזמין מצהיר, כי הינו בגיר וכי הוא רשאי לבצע הזמנה באתר בהתאם לדין עבור המשתמש. 
 7. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת. 
 8. מזמין המבקש לשאול שאלות בנוגע לאמור בתקנון זה, מוזמן לפנות לוול סטריט באמצעות הכתובת   csc@wsi.co.il

תנאים לביצוע רישום לפורטל

 1. כתנאי לביצוע הזמנה דרך האתר, על המזמין למסור לידי וול-סטריט באמצעות טופס ההזמנה המיועד לכך את הפרטים הבאים, כשהם נכונים ומדויקים.
 2. שם פרטי ושם משפחה של המשתמש.
 3. שם פרטי ושם משפחה של המזמין.
 4. מספר תעודת זהות ישראלי של המזמין ושל המשתמש.
 5. פרטי ההתקשרות עם המזמין, הכוללים – כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני.
 6. פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו תתבצע הרכישה.
 7. הרישום באתר מיועד לצרכים אישיים בלבד של המשתמש, וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בקורס ו/או בחלקים ממנו שימוש מסחרי מכל סוג שהוא.
 8. מסירת כל הפרטים המנויים לעיל הינו תנאי לביצוע רישום לקורס. וול סטריט שומרת על זכותה לדחות ו/או לבטל כל רישום בגין מסירת פרטים בלתי נכונים.

 9. מסירת הפרטים המנויים בסעיף ב.1 נדרשת לצורך ביצוע הזמנה של הקורס. לא חלה חובה כללית על-פי חוק למסור פרטים אלה אולם לא ניתן יהיה לבצע רישום לקורס ללא מסירתם.

 10. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.

 11. וול סטריט רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין (לעניין זה ביצוע רישום משמעו מילוי טופסי הרישום ומסירת כל הפרטים הדרושים לביצועו כאשר הם מלאים ומדויקים).

 12. הפרסום באתר הינו בגדר הזמנה לקבלת הצעות בלבד. ביצוע רישום על-ידי המזמין הינו בגדר הצעה. הרישום ייחשב כי התקבל ע”י וול סטריט רק עם אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין. וול סטריט שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא כל עוד לא התקבל ולא הושלם הרישום.

 13. וול סטריט תעשה שימוש בפרטים שתמסור במסגרת הרישום לאתר על-מנת לשלוח לך עדכונים, פרסומים והצעות עבורך. באפשרותך להודיע בכל עת, כי אין ברצונך להמשיך ולקבל לקבל פרסומים, עדכונים והצעות אלה באמצעות המייל וב-SMS.

 14. מידע אישי אשר מסרת לוול סטריט ואשר תמסור במהלך השימוש באתר ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של וול סטריט – ניתן לעיין במדיניות הפרטיות באמצעות לחיצה על קישור זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.

ביצוע רישום והסדרת התשלום

 1. המזמין יבצע את הרישום בהתאם לתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל, וימסור את מלוא הפרטים הנדרשים לרבות פרטיו האישיים, הכל על-פי טופס הרישום.
 2. תנאי הקורס הינם בהתאם להסכם ההתקשרות של הקורס, אשר קישור אליו יופיע בעת הרישום.
 3. המזמין יאשר קריאת הסכם ההתקשרות של הקורס וכן התקנון.
 4. בעת ביצוע הרישום ימסור המזמין את פרטי כרטיס האשראי לצורך השלמת הרישום.
 5. לאחר ביצוע הרישום תשלח למזמין הודעת דוא”ל לכתובת המייל שימסור המאשרת את ביצוע הרישום על-ידי המזמין. כמו כן, יצורף לאישור העתק מהסכם ההתקשרות של הקורס שנרכש.
 6. אישור זה אינו מהווה אישור לביצוע העסקה והעסקה תאושר אך ורק בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי ובדיקת הפרטים שנמסרו בטופס.
 7. עם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לאישור הרישום, תתבצע העסקה.

הקורס, הלימודים וביטולם

 1. הקורס הינו בהתאם למשך שנבחר על ידי המזמין.
 2. תנאי הקורס, לרבות תנאי הביטול, הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 3. אפשרויות הביטול על-פי ההסכם (לפירוט ראה סעיף 4 בהסכם ההתקשרות) ודמי הביטול המשולמים בכל מקרה:
  1. לקוחות אשר לא למדו כלל
   1. ביטול עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה – דמי ביטול 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם.
   2. ביטול 15 עד 30 ימים ממועד ביצוע העסקה – דמי ביטול 10% ממחיר העסקה או 400 ₪ הנמוך מבניהם.
  2. לקוחות אשר למדו רק יום לימודים ראשון
   1. ביטול עד 14 יום ממועד ביצוע העסקה – דמי ביטול 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם ובנוסף 150 ₪ בגין הספר הדיגיטלי הראשון.
   2. ביטול 15 עד 30 ימים ממועד ביצוע העסקה – דמי ביטול 10% ממחיר העסקה או 400 ₪ הנמוך מבניהם ובנוסף 150 ₪ בגין הספר הדיגיטלי הראשון.
   3. ביטול 31 ימים עד 6 חודשים ממועד ביצוע העסקה – 1,190 ₪ דמי ביטול ובנוסף 150 ₪ בגין הספר הדיגיטלי הראשון.
  3. לקוחות אשר למדו יותר מיום לימודים ראשון
   1. עד שלושים ימים מיום הלימודים הראשון – 1,190 ₪ דמי ביטול (מחירון חודש + ד. הרשמה)
   2. למעלה משלושים ימים ופחות משלושה חודשים – 2,450 ₪ דמי ביטול (מחירון שלושה חודשים+ ד. הרשמה)
   3. למעלה משלושה חודשים, אך פחות משישה חודשים – 4,090 ₪ דמי ביטול (מחירון שישה חודשים + ד. הרשמה)
   4. למעלה משישה חודשים, אך פחות מתשעה חודשים – 5,150 ₪ דמי ביטול (מחירון תשעה חודשים + ד. הרשמה)

אחריות ושיפוי

 1. וול סטריט משתמשת בטכנולוגיות קיימות כדי להבטיח את בטיחותן של עסקאות המבוצעות באמצעות האתר. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיות אלה אינן מספקות אבטחה הרמטית.
 2. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. וול סטריט לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
 3. כמו כן, וול סטריט לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
 4. האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי וול סטריט בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המשתמש, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
 5. וול סטריט לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס, ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
 6. המזמין יפצה וישפה את וול סטריט בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שתשא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המזמין ו/או המשתמש.
טיפול בתקלות
 1. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא ישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
בעלות וקניין רוחני
 1. האתר, השיעורים, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של וול סטריט ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו לוול סטריט לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לוול סטריט באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מהקורס ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך הקורס עצמו בלי קבלת הסכמת ואישור וול סטריט מראש ובכתב.
כללי
 1. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 2. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר מתייחס לנקבה.
 3. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 4. בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
 5. על תקנון זה יחול הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו תהייה סמכות לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.


כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 8069, קניון G, כפר סבא 4418001

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

Call Now Button דילוג לתוכן