תקנון מבצע חבר מביא חבר יולי-אוגוסט 2020

מסירת פרטי לקוח פוטנציאלי, כמוה כהסכמה לתנאי התקנון

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

 • "עורך המבצע" – וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ (בשיקום) (להלן: "וול סטריט").
 • "המבצע" – מתן פרס ללקוחות אשר ימסרו המלצות אישיות אשר בעקבותיהן יירשמו המומלצים לקורס בוול סטריט, כמפורט בתקנון.
 • "המשתתפים" – משתתפי המבצע כמוגדר בתקנון זה.
 • "תקופת לימודים" – התקופה שבין תאריך תחילת לימודים ותאריך סיום הלימודים, כמפורט בחוזה ההרשמה של הלקוח.
 1. כללי
  • המדובר במבצע נושא פרסים, ללקוחות וול סטריט הכל כמוגדר בתקנון זה.
  • תקופת המבצע הינה מיום 26.7.2020 ועד ליום 31.8.2020.
  • מובהר בזאת, כי כל מבצע המלצות אישיות אשר היה בתוקף מסתיים בזאת ביום 25.7.2020.
  • כל המלצה אשר תובא לאחר 26.7.2020 תהיה כפופה לתנאי תקנון זה (מבצע חבר מביא חבר יולי 2020) בלבד.
  • ההחלטות במסגרת המבצע, לרבות לעניין הזוכים, הנן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
  • עורך המבצע שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או הפרסים ו/או המועדים ו/או כל עניין אחר הקשור בתחרות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • ידוע למשתתפים, כי בעצם מסירת פרטי לקוח פוטנציאלי, יש משום הסכמה לתנאי תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • כתובתו של עורך המבצע לצורך שאלות ו/או הבהרות: מרכז עזריאלי קומה 3, דרך מנחם בגין 132 תל אביב.
  • עותק התקנון יופיע באתר החברה. כמו כן, ניתן לקבל עותק מהתקנון במשרדי ההנהלה של החברה.
 2. המשתתפים
  • רשאים להשתתף (להמליץ) כל לקוחות וול סטריט העומדים בתנאים הבאים:
   • הלקוח נרשם באופן פרטי לחוזה של שלושה חודשים לפחות, חתם על חוזה הרשמה והסדיר את התשלום עבור לימודיו באופן מלא.
   • תקופת הלימודים החלה וחלף חודש לפחות מתחילת הלימודים, והתקופה לא הסתיימה לפני תאריך תחילת המבצע.
   • ההמלצה האישית, כהגדרתה בתקנון, ניתנה לפני תום תקופת הלימודים שלו.
 1. המלצה אישית
  • המלצה אישית שמסר משתתף (להלן: "הלקוח הממליץ") תיכלל במבצע בהתקיים כל התנאים הבאים:
   • הלקוח העביר לוול סטריט את פרטי הלקוח פוטנציאלי (לעיל ולהלן: "הלקוח הפוטנציאלי") במהלך תקופת המבצע;.
   • וול סטריט פנתה אל הלקוח הפוטנציאלי והוא רכש קורס בעקבות פנייה זו.
   • חתימת חוזה הרשמה עם הלקוח הפוטנציאלי בוצעה במהלך תקופת המבצע.
   • הסדרת מלוא התשלום של חוזה ההרשמה על-ידי הלקוח הפוטנציאלי בוצעה במהלך תקופת המבצע.
   • תחילת לימודים (ביצוע שיעור ראשון או שיעור ראשון ABC לפי העניין ) של הלקוח הפוטנציאלי, תוך חודש ממועד הרישום של הלקוח הפוטנציאלי, מבלי שהלקוח הפוטנציאלי ביטל הרשמתו בשום שלב.
   • במידה והתשלום מתבצע במועד דחוי, קבלת ההטבה תידחה עד מועד פירעון התשלום הראשון של התשלום.
   • הלקוח הפוטנציאלי רכש קורס של שלושה חודשים לפחות ולמד חודש מלא לפחות לפני מתן הפרס.
   • לא התקיים אף תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף ‏4.2 להלן.
  • המלצה אישית לא תיכלל במבצע, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • פרטי הלקוח הפוטנציאלי הגיעו לידי וול סטריט טרם העברת הפרטים על ידי הלקוח הממליץ, בכל דרך אחרת במהלך שלושת החודשים שקדמו לתחילת המבצע.
   • הלקוח הפוטנציאלי יצר קשר, טרם מסירת ההמלצה על ידי הלקוח הממליץ, באמצעות הטלפון/האינטרנט, עם מחלקת הטלמרקטינג של וול סטריט, במהלך תקופת המבצע ו/או במהלך השבועיים שקדמו לתחילת המבצע.
  • הטבת המבצע
   • הלקוח הממליץ יהיה זכאי לתוספת של חודש לתקופת הלימודים בקורס בו הוא לומד בגין כל המלצה אישית הנכללת במבצע ועד 3 חודשים נוספים.
   • מובהר, כי אין באפשרות הלקוח הממליץ לקבל החזר עבור הקורס שרכש כנגד חודשי לימוד בהם זכה במסגרת המבצע. חודשים אלה יבואו בנוסף לחודשים אשר נרכשו על-ידי הלקוח.
   • מובהר כי הפרס הינו אישי ללקוח הממליץ ואינו ניתן להעברה.
   • מובהר כי מימוש הפרס יהיה באופן רצוף בהמשכו של הקורס שרכש הלקוח הממליץ.
   • בכל מקרה לא ניתן להמיר את ההטבה להטבה אחרת, לכסף או לשווה כסף.
   • וול סטריט תהייה רשאית לשלול את הפרסים מלקוח ממליץ במקרה של התנהלות לא הולמת ו/או התנהלות אשר יש בה כדי לפגוע בוול סטריט ו/או בצוות וול סטריט וללקוח הממליץ לא תעמוד כל זכות אחרת במקרה כזה.
 1. מועד בדיקת הזכאות ומסירת הפרסים
  • וול סטריט תעקוב אחר כל המלצה שמסר לקוח ממליץ במהלך תקופת המבצע. עם השלמת כל התנאים המפורטים בסעיף 4.1 לעיל, תעניק וול סטריט את ההטבה ללקוח הממליץ.
  • לקוח אשר יהיה זכאי לתוספת זמן לימוד, יקבל אישור לזכאות לחודשי הלימוד הנוספים.
 2. איסור השתתפות
  • עובדי וו.אס.אי וול סטריט בע"מ (בשיקום) אינם רשאים להשתתף במבצע אף אם הם רשומים לקורס.
סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן