תקנון מבצע
תחרות תחפושות פורים 2021
אומיאת בע"מ
בעלת הזכיון הבלעדי של Wall Street English בישראל
(להלן: "וול סטריט")

השתתפות במבצע כמוה כהסכמה לתקנון זה

 1. 1. הגדרות
  בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.
  1.1. "ההטבה ו/או מבצע" – שיעור פרטי למשך 60 דקות עם מורה בתיאום מראש לזכאי/ים (כהגדרת מונח זה להלן).
  1.2. "מעניק ההטבה " – וול סטריט ו/או מי מטעמה.
  1.3. "תקופת ההטבה" – ההטבה תינתן לזכאי/ים (כהגדרת מונח זה, להלן) אשר השתתפו בתחרות התחפושות בתקופה שבין התאריכים 23/02/2021-28/02/2021 כולל.
  1.4. ״תקופת מימוש הפרס/הזכייה״- ניתן לממש את הפרס רק בתיאום מראש. התיאום יערך לפי לוח זמנים שיוצג לזוכים בתקופה שעד שבעה ימי עסקים ממועד ההכרזה על הזוכים. השיעור עצמו יתקיים במהלך החודשים מרץ ו/או אפריל 2021. לא ניתן יהיה לדחות את השיעור מעבר לתקופה זו.
  1.5. "זכאי" – לקוח שהוא אדם פרטי העומד בתנאים הבאים, במצטבר: (1) הזכאי נמנה בטרם מימוש ההטבה על לקוחותיה של וול סטריט (כהגדרתה לעיל) ו- (2) הזכאי שלח תמונה שלו בתחפושת למורה המלווה שלו שהעביר את התמונה לחבר השופטים של וול סטריט (כהגדרתם להלן) ונבחר כזוכה.
  1.6. ״חבר השופטים״- חבר השופטים שיכריע לגבי הזוכים יכלול שלושה שופטים והם: מנכ״ל החברה, מנהלת המוקד והמנהלת הדידקטית.
  1.7. ״כמות הזכאים״- כלל לקוחות החברה יחולקו לשבע קבוצות, והקבוצות נבדלות לפי המורה המלווה. מתוך כל קבוצת תלמידים יזכה תלמיד אחד ובסה״כ יהיו שבעה זכאים מתוך כלל לקוחות החברה.
  1.8. ״מועד ההכרזה״- החברה תכריז על הזוכים בתוך שלושה ימי עסקים לאחר היום האחרון של התחרות.
 2. 2. פרשנות
  2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 3. 3. אחריות
  3.1. מעניק ההטבה לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע נשוא ההטבה (להלן: "התקלות"). המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד מעניק ההטבה, ומעניק ההטבה לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב התקלות.
  3.2. זכאי שבחר להשתתף במבצע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד מעניק ההטבה ו/או כל מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, למבצע.
  3.3. רישומי וול סטריט ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
  3.4. ביטולים יהיו בהתאם למדיניות וול סטריט ובהתאם להוראות כל דין.
 4. 4. כללי
  4.1. המדובר במבצע בדבר הטבה שתוענק על-פי ההגדרות להלן, והמיועדת לכל מי שנמנה על הגדרת "זכאי".
  4.2. ידוע לזכאים כי בעצם השתתפות במבצע, יש משום הסכמת הזכאי לתנאי תקנון זה.
  4.3. מובהר, כי טרם מתן ההטבה לא ניתנה בשנה האחרונה זכיה בשיעור פרטי כחלק מתחרות תחפושות בפורים והמדובר בהטבה לתקופה מוגדרת.
  4.4. מעניק ההטבה שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או תקנון זה ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ו/או תקופות אחרות הקבועות בתקנון זה ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא יפרסם על-כך הודעה מתאימה. כל זכאי מוותר על כל טענה בנוגע לפעולות כאמור של מעניק ההטבה ו/או מי מטעמו.
  4.5. כל הודעה ביחס למבצע ו/או להטבה יכולה ותועבר באמצעות פרסום באתר האינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.
  4.6. כתובתו של מעניק ההטבה לצורך שאלות ו/או הבהרות: אומיאת בע״מ, ח.פ. 516313988, ת.ד. 8069, קניון g, כפר-סבא, מיקוד 4418001.
  4.7. ניתן יהיה לראות עותק של התקנון בלחיצה על הקישור המתאים באתר האינטרנט ו/או במשרדי מעניק ההטבה.
 5. 5. ההטבה – מימוש
  5.1. במסגרת המבצע, תוענק ההטבה לזכאי (כהגדרת מונח זה לעיל) אשר נרשם לקורס (כהגדרת מונח זה לעיל) באמצעות נציגי מעניק ההטבה, וביקש להשתתף במבצע;
  5.2. מעניק ההטבה יהא רשאי לשנות את ההטבה ו/או אופן ומועד מימושם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  5.3. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה. לא ניתן להמיר את ההטבה לכסף ו/או לשווה כסף ולא יינתן החזר כספי ו/או שווה כסף במקרה של אי מימוש ההטבה.
  5.4. הזכאי יוכל לממש את ההטבה ובלבד שעמד בהוראות כללי תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר כי כתנאי לקבלת ההטבה, יהיה על הזכאי, לאמת את פרטיו על-ידי הצגת אמצעי זיהוי אישי (תעודת זהות או אמצעי זיהוי אחר) לשביעות רצון מעניק ההטבה, לחתום על הצהרה מטעמו כי זכייתו לא הושגה תוך הפרת תקנון זה ו/או הדין, וכי אם יתברר אחרת, הוא ישיב את ההטבה בחזרה על דרך השלמת סכום ההטבה בעבור הקורס אליו נרשם, וזאת מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות של מעניק ההטבה על פי כל דין.
  5.5. על תקנון זה ו/או על המבצע ו/או על ההטבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת בין הצדדים המעורבים במסגרת זו תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.
  בהצלחה!
סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

Call Now Button דילוג לתוכן