תקנון מבצע שיעורים מסכמים אחד על אחד מאי 2020

תקנון מבצע  שיעורים מסכמים אחד על אחד מאי 2020

וו.אס.אי וולסטריט ישראל בע”מ (להלן: “וול סטריט”)

השתתפות במבצע, לרבות באמצעות מילוי הטופס (כהגדרתו להלן) כמוה כהסכמה לתקנון זה

 1. הגדרות

בתקנון זה יהיה לכל מונח שבסעיף זה הפירוש שניתן לצדו להלן, וכשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים.

 • “ההטבה לזכאי” – הנחה בגובה 10% ממחיר קורס כהגדרתו להלן.
 • מעניק ההטבה ” – וול סטריט ו/או מי מטעמה.
 • תקופת ההטבה” – ההטבה תינתן לזכאי/ים (כהגדרת מונח זה, להלן) אשר רכשו קורס כהגדרתו להלן החל מיום 26.5.2020 ועד ליום  31.5.2020 או עד לתאריך מאוחר יותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.
 •  “קורס/ים” –קורס של שישה חודשים אונליין ללימוד השפה האנגלית; או קורס של תשעה חודשים אונליין ללימוד השפה האנגלית.
 • זכאי” – אדם פרטי העומד בתנאים הבאים, במצטבר: (1)  הזכאי לא נמנה בטרם מימוש ההטבה על לקוחותיה של וול סטריט (כהגדרתה לעיל) במישרין ו/או בעקיפין ו- (2) הזכאי נמנה על 50 הנרשמים הראשונים לקורס במסגרת ההטבה על פי רישומי וול סטריט ובהתאם לאמור בתקנון זה.
 1. פרשנות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או רבים.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
 2. אחריות
  • מעניק ההטבה לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע נשוא ההטבה (להלן: “התקלות“). המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד מעניק ההטבה, ומעניק ההטבה לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב התקלות.
  • זכאי שבחר להשתתף במבצע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד מעניק ההטבה ו/או כל מי מטעמו, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, למבצע.
  • רישומי וול סטריט ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.
  • ביטולים יהיו בהתאם למדיניות וול סטריט ובהתאם להוראות כל דין.
 3. כללי
  • המדובר במבצע בדבר הטבה שתוענק על פי ההגדרות להלן, והמיועדת לכל מי שנמנה על הגדרת “זכאי”.
  • ידוע לזכאים כי בעצם רכישת קורס המשתתף במבצע, יש משום הסכמת הזכאי לתנאי תקנון זה.
  • מעניק ההטבה שומר על זכותו להוסיף ו/או לשנות את תנאי המבצע ו/או תקנון זה ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההטבה ו/או תקופות אחרות הקבועות בתקנון זה ו/או כל עניין אחר הקשור במבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או על פי הוראות בית משפט, והוא יפרסם על כך הודעה מתאימה. כל זכאי מוותר על כל טענה בנוגע לפעולות כאמור של מעניק ההטבה ו/או מי מטעמו.
  • כל הודעה ביחס למבצע ו/או להטבה יכולה ותועבר באמצעות פרסום באתר האינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של מעניק ההטבה.
  • כתובתו של מעניק ההטבה לצורך שאלות ו/או הבהרות: וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע”מ – רח’ הרוקמים 26, חולון.
  • ניתן יהיה לראות עותק התקנון בלחיצה על הקישור המתאים באתר האינטרנט ו/או במשרדי מעניק ההטבה.
 4. המבצע
  • ההטבה במסגרת המבצע הינה הנחה בגובה 10% החל על העסקה.
  • תנאי לקבלת ההטבה:
   1. רכישת קורס כהגדרתו לעיל במהלך תקופת המבצע.
   2. הסדרת התשלום במועד כמפורט בסעיף 5.2.1.וביצועו בפועל באופן תקין.
  • בעת רישום לקורס במסגרת מבצע זה, אין כפל מבצעים והנחות למעט הנחות הניתנות במעמד חיוב הכרטיס.
  • מעניק ההטבה יהא רשאי לשנות את ההטבה ו/או אופן ומועד מימושם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה. לא ניתן להמיר את ההטבה לכסף ו/או לשווה כסף ולא יינתן החזר כספי ו/או שווה כסף במקרה של אי מימוש ההטבה או ויתור עליה.
  • על תקנון זה ו/או על המבצע ו/או על ההטבה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת בין הצדדים המעורבים במסגרת זו תידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

בהצלחה!

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות