מהן מילות קישור באנגלית?

מילות קישור באנגלית – אלו מילים בסיסיות בשפה האנגלית, שבאמצעותן ניתן לבנות משפטים תחביריים נכונים, ברורים והגיוניים. השימוש במילות קישור באנגלית יוצר שפה עשירה יותר ומדוייקת יותר.

אילו מילות קישור באנגלית הן הנפוצות ביותר?

להלן קבוצות מילים לפי נושא, בהן השימוש הנפוץ ביותר: 

תוכן עניינים - מילות קישור באנגלית

מילות קישור בנושא הוספה / הפחתה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
withבאמצעות, עם
additionallyבנוסף
in additionבנוסף
alsoגם
tooגם
andו
butחוץ מ-
exceptחוץ מ-
besidesחוץ מזה
along withיחד עם
moreoverיתר על כן
furthermoreיתרה על כך
includingכולל
as well asכמו כן / כמו גם
not onlyלא רק
withoutמבלי, ללא
anotherעוד
not to mentionשלא לדבר על

מילות קישור בנושא דימיון / הדגמה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
aboutאודות
similarlyבאופן דומה
in the same wayבאותה צורה
just asבדיוק כמו
especiallyבמיוחד
in other wordsבמילים אחרות
much asדומה מאוד ל
such asכגון
asכמו
likeכמו
for exampleלדוגמה
for instanceלדוגמה
thatש
bothשניהם

מילות קישור בנושא הדגשה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
either… or…או ש… או ש…
in generalבאופן כללי
certainlyבהחלט / בוודאי / באופן ברור
in particularבייחוד
whether… or…בין אם… ובין אם…
howeverבכל אופן
especiallyבמיוחד
specificallyבמיוחד
mainlyבעיקר
surprisinglyבצורה מפתיעה
tooגם / יותר מדי
both… and…גם… וגם…
not only… but…לא רק… אלא…
not… but…לא… אבל…
neither… nor…לא… ולא…
in factליתר דיוק / למעשה
on top of thatמעל כל זה
above allמעל לכל

מילות קישור בנושא ניגודים

המילה באנגליתהתרגום בעברית
butאבל
howeverאולם
mind youאזכיר לך ש
ratherאלא
ifאם
even thoughאף על פי ש
whileבזמן ש
in contrastבניגוד ל
whereasבעוד ש
even ifגם אם
despiteלמרות זאת
neverthelessלמרות זאת
thoughלמרות זאת
nonethelessלמרות זאת
althoughלמרות ש
on the other handמצד שני
yetעדיין / אך עם זאת
in spite ofעל אף ה

מילות קישור בנושא רצף

המילה באנגליתהתרגום בעברית
thenאז
laterאחר כך
afterwardsאחרי זה
in the beginningבהתחלה
in the endבסוף
finallyבסופו של דבר
at firstבתחילה
firstדבר ראשון
thirdlyדבר שלישי
nextהבא
after thatלאחר מכן
eventuallyלבסוף
at lastלבסוף
to beginלהתחלה
to start withנתחיל עם
first of allקודם כל
secondlyשנית

מילות קישור באנגלית - מילות יחס

המילה באנגליתהתרגום בעברית
 on account ofבאשמת
 because ofבגלל
 due toבעקבות
 forבשביל
 in order toכדי
 so thatכדי ש
 becauseכי
 sinceכיוון ש
 to this endלמטרה זו

מילות קישור באנגלית - מילות זמן

המילה באנגליתהתרגום בעברית
lastאחרון
afterאחרי
soonבהקדם
whileבזמן ש
meanwhileבינתיים
simultaneouslyבמקביל / בו זמנית
shortlyבקרוב / בקצרה
as soon asברגע ש
as long asכל עוד ש
asכש
whenכש
wheneverכש
beforeלפני
previouslyלפני כן
prior toלפני כן
suddenlyלפתע
initiallyלראשונה
sinceמאז
immediatelyמיד
instantlyמיד
until nowעד עכשיו
untilעד ש
stillעדיין
yetעדיין
nowעכשיו
onceפעם
pastשעבר
duringתוך כדי

מילות קישור באנגלית בנושא: סיבה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
because ofבגלל ה
owing to the fact thatבשל העובד ש
due toהיות ו / בגלל ש
due to the fact thatלאור העובדה ש
asמכיוון ש
becauseמכיוון ש
sinceמכיוון ש
for thie reasonמסיבה זו

מילות קישור בנושא הבעת דעה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
I believe thatאני מאמין ש
I feelאני מרגיש ש
I thinkאני חושב ש
in my opinionלדעתי
in my viewמנקודת מבטי

מילות קישור בנושא תוצאה

המילה באנגליתהתרגום בעברית
accordinglyבהתאם לכך
and that's whyוזו הסיבה ש
thusכך
as a resultכתוצאה
consequentlyכתוצאה מכך
henceלכן
soלכן
thereforeלפיכך

מילות קישור באנגלית בנושא סיכום

המילה באנגליתהתרגום בעברית
finallyבסופו של דבר
in shortבקצרה
in conclusionלסיכום
to concludeלסכם
to sum upלסכם

אולי יעניין אותך גם:

לימוד מילים באנגלית

חלק מהותי מלימודי האנגלית ושיפור רמת האנגלית שלכם תלוי באוצר המילים באנגלית שלכם. ההבדל בין רמות האנגלית השונות מתמקדות ברמת השיחה והכתיבה שלכם ובשימוש באוצר המילים

קרא עוד »

טקסטים באנגלית

חלק גדול מהאנשים מנסים למצוא שיטות על מנת ללמוד אנגלית בצורה טובה ומועילה, שיטה שתופסת תאוצה בגלל המגוון הרחב של חומרים ברשת היא שיטה של

קרא עוד »

איך ללמוד אנגלית

בין אם אתם מתכננים טיול לחו"ל בזמן הקרוב או שמא אתם רוצים להכין את עצמכם לפגישה עסקית או ראיון עבודה, מספר סיטואציות בחיים ידרשו ממכם

קרא עוד »
סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן